• Tintinnabulation winner of The Nizam's Gold Cup (Gr.2)
HYDERABAD MONSOON SEASON 2014
As of August 18, 2014 (Upto Race No.73)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P.S.Chouhan 11 4 1 1 18 61.11
A.Imran Khan 8 4 2 3 21 38.10
Akshay Kumar 8 1 2 2 18 44.44
Imran Chisty 7 2 1 3 14 50.00
S S Tanwar 6 2 2 2 17 35.29
Deep Shanker 4 4 7 2 29 13.79
K Mukesh Kumar 4 4 1 5 22 18.18
P.Ajeeth Kumar 3 4 4 5 33 9.09
K.Anil 3 2 7 6 29 10.34
Kuldeep Singh 2 4 8 4 29 6.90
K Sai Kiran 2 3 2 2 16 12.50
N.Ravinder Singh 2 2 4 5 44 4.55
N S Rathore 2 2 2 1 12 16.67
Kiran Naidu 2 1 3 2 20 10.00
M.Madhu Babu 2 0 3 1 10 20.00
Md Sameeruddin 2 0 0 1 10 20.00
Suraj Narredu 1 4 1 0 7 14.29
Harinder Singh 1 3 5 1 22 4.55
M.F.Ali Khan 1 2 2 0 23 4.35
J.H.Christopher 1 2 0 1 6 16.67
P.Venkat 1 0 0 2 13 7.69
N.Rawal 0 3 2 2 28 0.00
B.Dileep 0 3 1 0 11 0.00
A.K.Pawar 0 3 0 3 14 0.00
P.Sai Kumar 0 2 2 3 29 0.00
Satish Nayak 0 2 2 2 19 0.00
Deepak Singh 0 2 1 4 16 0.00
Koushik 0 1 1 1 10 0.00
Sandeep Rajput 0 1 1 1 7 0.00
C S Vikrant 0 1 1 0 10 0.00
S John 0 1 1 0 2 0.00
M Mark 0 1 0 2 14 0.00
P Uday Kiran 0 1 0 1 3 0.00
J.Vikas 0 1 0 0 5 0.00
P.Trevor 0 1 0 0 1 0.00
A.Ashhad Asbar 0 0 2 1 8 0.00
Ch.K.Chary 0 0 1 1 3 0.00
A Sandesh 0 0 1 0 1 0.00
S.Sreekant 0 0 0 2 15 0.00
Yash Narredu 0 0 0 1 2 0.00
Arvind Joshi 0 0 0 0 7 0.00
G Santhosh 0 0 0 0 8 0.00
Dashrath Singh 0 0 0 0 1 0.00
Ryan Marshall 0 0 0 0 1 0.00
Kunal Bunde 0 0 0 0 10 0.00
Praveen Gaddam 0 0 0 0 4 0.00
G Naresh 0 0 0 0 3 0.00
Praveen Kumar 0 0 0 0 2 0.00
B.Shanker 0 0 0 0 4 0.00
Abhishek S.Pawar 0 0 0 0 1 0.00