MYSORE SUMMER SEASON 2016
As of May 25, 2016 (Up to Race No.09)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S.Zervan 2 0 2 0 4 50.00
P.Uday Kiran 1 1 0 0 2 50.00
Anil Baandal 1 0 1 0 6 16.67
S.R.Santosh Kumar 1 0 1 0 4 25.00
Nitin Singh 1 0 0 0 7 14.29
M.Madhu Babu 1 0 0 0 5 20.00
S.Mubarak 1 0 0 0 4 25.00
S.John 1 0 0 0 2 50.00
Arshad Alam 0 3 1 0 4 0.00
A.Ashhad Asbar 0 2 1 0 4 0.00
A.Imran Khan 0 2 0 0 5 0.00
M.Prabhakaran 0 1 0 0 2 0.00
A.R.Pradeep 0 0 1 0 3 0.00
S.Manohar 0 0 1 0 2 0.00
A.M.Tograllu 0 0 1 0 1 0.00
P.Kiran Rai 0 0 0 0 9 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 5 0.00
A.Ashok Kumar 0 0 0 0 4 0.00
K.Mukesh Kumar 0 0 0 0 4 0.00
M.Bhaskar 0 0 0 0 4 0.00
C.Umesh 0 0 0 0 2 0.00
L.Prashant 0 0 0 0 2 0.00
M.Abhilash 0 0 0 0 2 0.00
M.J.GautamRajUrs 0 0 0 0 2 0.00
M.L.Bhosle 0 0 0 0 2 0.00
S.J.Sunil 0 0 0 0 2 0.00
Shobhan Babu 0 0 0 0 2 0.00
Amyn Merchant 0 0 0 0 1 0.00
B.Mahesh 0 0 0 0 1 0.00
C.A.Brisson 0 0 0 0 1 0.00
Jorawar Singh 0 0 0 0 1 0.00
N.Ramesh Kumar 0 0 0 0 1 0.00
Nirmal Jodha 0 0 0 0 1 0.00
P.M.Bopanna 0 0 0 0 1 0.00
S.G.Prasad 0 0 0 0 1 0.00
S.Lalit 0 0 0 0 1 0.00
Sarvan Kumar 0 0 0 0 1 0.00
Sk.Zaffar Riaz 0 0 0 0 1 0.00
Syed Waseemuddin 0 0 0 0 1 0.00