• Tintinnabulation winner of The Nizam's Gold Cup (Gr.2)
  • Godspeed wins The Deccan Bookmakers Fillies Championship Stakes (Gr.3)
PUNE SEASON 2014
As of August 31, 2014 (Upto Race No.106)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A. Sandesh 23 11 8 5 63 36.51
Yash Narredu 12 8 7 3 45 26.67
Dashrath Singh 11 11 12 5 51 21.57
P. Trevor 10 5 12 5 55 18.18
Kavraj Singh 6 4 3 6 33 18.18
Neeraj Rawal 5 6 1 5 30 16.67
D. K. Ashish 5 4 4 7 37 13.51
C. S. Jodha 4 5 9 10 46 8.70
D. S. Daman 4 5 1 3 23 17.39
Darren Williams 4 2 2 4 24 16.67
Sandeep Jadhav 3 1 1 1 24 12.50
S. Zervan 2 7 4 1 22 9.09
T. S. Jodha 2 5 1 0 28 7.14
N. S. Parmar 2 2 4 1 20 10.00
Santosh G. 2 1 0 1 5 40.00
I. Pasha 2 0 2 4 26 7.69
Kishore Kadam 1 2 1 0 14 7.14
Akshay 1 1 1 0 7 14.29
Malcolm Kharadi 1 0 2 0 5 20.00
Shrikant Kamble 1 0 1 1 15 6.67
Bhawani Singh 1 0 1 0 5 20.00
G. Amit 1 0 0 2 9 11.11
Towfeeq R. Shaikh 1 0 0 1 13 7.69
Suraj Narredu 1 0 0 0 1 100.00
S. Joseph 1 0 0 0 7 14.29
S. J. Sunil 0 4 1 2 17 0.00
S. G. Prasad 0 3 0 2 15 0.00
J. Pradeep 0 3 0 1 7 0.00
R. Ajinkya 0 2 1 1 5 0.00
Amyn Merchant 0 2 0 0 6 0.00
S. P. Ranjane 0 1 3 0 15 0.00
S. Mosin 0 1 3 0 14 0.00
P. Kamlesh 0 1 2 4 15 0.00
J. Chinoy 0 1 2 3 19 0.00
C. Umesh 0 1 1 3 17 0.00
Nirmal Jodha 0 1 1 3 17 0.00
Prabhu Naidu 0 1 1 2 9 0.00
B. Nikhil 0 1 1 1 12 0.00
P. S. Chouhan 0 1 1 0 2 0.00
Vikram Jodha 0 1 0 1 17 0.00
Mansoor Khan 0 1 0 0 4 0.00
Y. S. Srinath 0 1 0 0 1 0.00
S. Sunil 0 0 2 2 13 0.00
Akshay Gaikwad 0 0 1 4 12 0.00
R. Shelar 0 0 1 2 12 0.00
K. N. Bhati 0 0 1 2 14 0.00
J. E. Pereira 0 0 1 1 9 0.00
Hanumant Singh 0 0 1 1 22 0.00
Akash Agarwal 0 0 1 0 13 0.00
R. K. Mahesh 0 0 1 0 1 0.00
D. A. Naik 0 0 1 0 13 0.00
Altaf Sayyed 0 0 1 0 4 0.00
M. A. Roushan 0 0 1 0 9 0.00
V. Chandrakant 0 0 0 2 5 0.00
S. S. Baria 0 0 0 2 5 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 1 5 0.00
Arshad Alam 0 0 0 1 2 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 3 0.00
S. Sameer 0 0 0 0 3 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 1 0.00
Vikram Walkar 0 0 0 0 4 0.00
J. H. Christopher 0 0 0 0 1 0.00
H. A. Sachin 0 0 0 0 5 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 9 0.00