• Maisha wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Be Safe winner of The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Be Safe wins The Kingfisher Bangalore Derby (Gr.1)
  • Amazing Grace wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
PUNE SEASON 2014
As of 25th July 2014 (Up to Race No.18)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Dashrath Singh 4 0 1 0 5 80.00
Kavraj Singh 3 1 0 1 7 42.86
D. K. Ashish 2 2 0 0 7 28.57
Yash Narredu 2 0 0 0 3 66.67
Sandeep Jadhav 2 0 0 0 6 33.33
P. Trevor 1 2 3 0 11 9.09
D. S. Daman 1 2 0 0 5 20.00
Darren Williams 1 0 0 2 4 25.00
S. Joseph 1 0 0 0 3 33.33
Santosh G. 1 0 0 0 1 100.00
S. Zervan 0 1 2 1 7 0.00
C. S. Jodha 0 1 2 0 8 0.00
S. P. Ranjane 0 1 1 0 5 0.00
C. Umesh 0 1 0 3 7 0.00
J. Chinoy 0 1 0 1 7 0.00
S. J. Sunil 0 1 0 1 5 0.00
Neeraj Rawal 0 1 0 0 5 0.00
Mansoor Khan 0 1 0 0 1 0.00
Kishore Kadam 0 1 0 0 5 0.00
Prabhu Naidu 0 1 0 0 4 0.00
R. Ajinkya 0 1 0 0 1 0.00
I. Pasha 0 0 2 1 7 0.00
Nirmal Jodha 0 0 1 1 4 0.00
R. Shelar 0 0 1 1 3 0.00
Hanumant Singh 0 0 1 0 10 0.00
S. Mosin 0 0 1 0 2 0.00
J. E. Pereira 0 0 1 0 2 0.00
D. A. Naik 0 0 1 0 2 0.00
Shrikant Kamble 0 0 1 0 4 0.00
Akshay Gaikwad 0 0 0 2 4 0.00
N. S. Parmar 0 0 0 1 4 0.00
V. Chandrakant 0 0 0 1 1 0.00
K. N. Bhati 0 0 0 1 4 0.00
Towfeeq R. Shaikh 0 0 0 1 4 0.00
Vikram Jodha 0 0 0 0 5 0.00
Vikram Walkar 0 0 0 0 1 0.00
T. S. Jodha 0 0 0 0 4 0.00
J. Pradeep 0 0 0 0 1 0.00
S. Sameer 0 0 0 0 1 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 0 1 0.00
Akash Agarwal 0 0 0 0 6 0.00
G. Amit 0 0 0 0 2 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 2 0.00
M. A. Roushan 0 0 0 0 2 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0.00