• Bangalore summer starts on 17th May 2014, offers record stake money.
  • Mysore summer to start in May 2014
PUNE SEASON 2013
As of 27th October, 2013 (Up to Race No.260)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A. Sandesh 45 24 24 21 156 28.85
C. S. Jodha 29 27 20 19 171 16.96
Dashrath Singh 29 22 23 18 131 22.14
P. Trevor 18 23 19 11 113 15.93
P. Kamlesh 16 5 4 7 55 29.09
R. Vaibhav 11 18 13 13 97 11.34
Neeraj Rawal 11 10 15 13 89 12.36
Imran Chisty 9 6 6 5 36 25.00
S. Zervan 8 6 6 6 38 21.05
S. P. Ranjane 8 5 6 6 74 10.81
N. S. Parmar 6 9 11 11 76 7.89
Shrikant Kamble 6 8 5 11 87 6.90
D. K. Ashish 5 8 10 5 56 8.93
S. Mosin 5 5 6 7 57 8.77
J. Chinoy 5 5 3 8 48 10.42
Malcolm Kharadi 5 3 3 1 23 21.74
Bhanu Pratap Singh 5 2 5 4 30 16.67
Ishwar Pardeshi 5 1 4 6 35 14.29
Kavraj Singh 4 8 5 5 58 6.90
T. S. Jodha 3 4 3 2 51 5.88
Prabhu Naidu 3 2 4 0 18 16.67
A. Ashhad Asbar 2 5 9 14 73 2.74
B. Sreekanth 2 5 3 5 22 9.09
Suraj Narredu 2 4 2 4 16 12.50
I. Pasha 2 4 1 3 57 3.51
Prasad 2 2 4 4 50 4.00
S. Sunil 2 2 2 2 47 4.26
Nirmal Jodha 2 1 3 4 48 4.17
Sandeep Jadhav 1 3 4 3 44 2.27
Vikram Jodha 1 3 2 3 49 2.04
B. Nikhil 1 2 3 4 35 2.86
D. A. Naik 1 2 1 1 15 6.67
Akshay 1 1 7 4 47 2.13
Akash Agarwal 1 1 2 5 27 3.70
R. K. Mahesh 1 1 1 0 6 16.67
Altaf Sayyed 1 1 0 0 15 6.67
Fr'co F DaSilva 1 0 0 0 1 100.00
J. Pradeep 1 0 0 0 16 6.25
Amyn Merchant 1 0 0 0 5 20.00
P. S. Chouhan 0 5 5 2 22 0.00
Y. S. Srinath 0 3 2 2 11 0.00
R. Shelar 0 3 0 3 38 0.00
V. Chandrakant 0 1 2 3 52 0.00
D. S. Rathore 0 1 2 0 11 0.00
Kishore Kadam 0 1 1 1 9 0.00
M. A. Roushan 0 1 1 1 9 0.00
J. E. Pereira 0 1 1 0 17 0.00
Vivek 0 1 0 1 21 0.00
Zameer Sayyed 0 1 0 1 31 0.00
Dharmendar 0 1 0 0 11 0.00
S. Shinde 0 0 1 1 10 0.00
Vijay R. Kadam 0 0 1 1 23 0.00
Satish Nayak 0 0 1 1 5 0.00
S. Sameer 0 0 1 0 12 0.00
Abhishek Habbu 0 0 1 0 13 0.00
T. Mahesh 0 0 1 0 2 0.00
Vikram Walkar 0 0 0 2 28 0.00
Towfeeq R. Shaikh 0 0 0 2 11 0.00
Ikram Khan 0 0 0 1 2 0.00
A. J. Nilesh 0 0 0 1 7 0.00
S. S. Baria 0 0 0 1 8 0.00
Ryan Marshall 0 0 0 1 1 0.00
R. Biramne 0 0 0 0 1 0.00
R. Rupesh 0 0 0 0 2 0.00
V. Phadke 0 0 0 0 1 0.00
T. Atul 0 0 0 0 2 0.00
Shammi Khan 0 0 0 0 1 0.00
H. G. Rathod 0 0 0 0 2 0.00
Nitin Singh 0 0 0 0 2 0.00