Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - qa

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL WIN %
P. Trevor 42 39 23 6 145 28.97
Neeraj Rawal 22 17 22 25 125 17.6
C. S. Jodha 18 13 18 18 121 14.88
A. Sandesh 15 11 7 6 59 25.42
P. S. Chouhan 14 16 12 9 86 16.28
H. Zeeshan 11 8 12 6 79 13.92
David Probert 11 8 3 4 32 34.38
Dashrath Singh 10 7 17 22 110 9.09
A. Imran Khan 8 13 9 9 70 11.43
Suraj Narredu 8 6 4 3 27 29.63
David Allan 8 2 4 0 21 38.1
S. A. Amit 7 7 6 12 77 9.09
Y. S. Srinath 5 6 5 1 28 17.86
T. S. Jodha 4 8 6 12 84 4.76
S. Zervan 4 7 9 5 63 6.35
K. Nazil 4 2 3 7 44 9.09
Raghuveer Singh 3 5 5 6 53 5.66
D. S. Daman 3 2 0 2 28 10.71
Bhawani Singh 2 5 7 7 89 2.25
Amyn Merchant 2 5 2 6 81 2.47
S. J. Sunil 2 3 3 5 39 5.13
J. Chinoy 2 1 4 4 36 5.56
Nirmal Jodha 2 0 3 5 39 5.13
Hanumant Singh 2 0 3 0 6 33.33
M. Ayyar 2 0 1 3 28 7.14
S. G. Prasad 1 2 1 0 23 4.35
R. Ajinkya 1 1 3 3 24 4.17
Yash Narredu 1 1 2 2 20 5
D. R. Shubham 1 1 0 1 17 5.88
G. Amit 0 4 1 3 19 0
B. Nikhil 0 2 0 2 24 0
Kishore Kadam 0 2 0 1 17 0
S. Mosin 0 2 0 1 7 0
Santosh G. 0 1 4 6 23 0
N. S. Parmar 0 1 3 0 10 0
N. B. Kuldeep 0 1 2 3 34 0
Parbat Singh 0 1 1 1 11 0
S. John 0 1 0 1 4 0
P P. Dhebe 0 1 0 1 7 0
V. R. Jagadeesh 0 1 0 0 1 0
Imran Chisty 0 1 0 0 2 0
Satish Nayak 0 1 0 0 4 0
S. Sunil 0 0 3 1 14 0
S. Jaykumar 0 0 2 0 13 0
Sandeep Jadhav 0 0 1 0 10 0
J. Pradeep 0 0 1 0 3 0
S. S. Baria 0 0 1 0 10 0
C. Alford 0 0 0 1 2 0
Akshay 0 0 0 0 5 0
Fergus Sweeney 0 0 0 0 2 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 3 0
Colm O'Donoghue 0 0 0 0 1 0
D. A. Naik 0 0 0 0 8 0
S. K. Jadhav 0 0 0 0 4 0
Raj Pawar 0 0 0 0 3 0
R. Shelar 0 0 0 0 8 0
M. A. Roushan 0 0 0 0 2 0
S. A. De Sousa 0 0 0 0 1 0
Mansoor Khan 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 7 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 1 0
J. E. Pereira 0 0 0 0 9 0
S. Joseph 0 0 0 0 5 0
S. Sameer 0 0 0 0 1 0