Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of April 14, 2019 (Upto Race No.248)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 41 30 22 13 139 29.5
P Trevor 36 36 25 17 151 23.84
P S Chouhan 22 25 16 8 117 18.8
Neeraj Rawal 18 14 18 11 122 14.75
Leigh Roche 16 9 10 9 63 25.4
A S Peter 10 11 10 9 69 14.49
S Zervan 9 7 12 13 75 12
Bhawani Singh 9 5 7 8 99 9.09
Akshay 9 1 2 12 59 15.25
Yash Narredu 8 1 5 5 27 29.63
Robbie Downey 7 12 4 8 58 12.07
C S Jodha 7 8 7 5 43 16.28
David Allan 7 2 2 2 19 36.84
N S Parmar 5 4 5 11 52 9.62
P S Kaviraj 5 2 4 6 51 9.8
Dashrath Singh 4 16 13 11 88 4.55
R Ajinkya 4 1 2 3 25 16
K Nazil 3 13 11 9 95 3.16
H Zeeshan 3 5 5 8 64 4.69
S A Amit 3 3 6 8 79 3.8
Suraj Narredu 3 3 5 0 16 18.75
Malam Singh 3 3 0 5 32 9.38
Vishal N Bunde 3 2 7 8 62 4.84
M Ayyar 2 2 2 3 40 5
Amyn Merchant 1 5 12 1 70 1.43
D R Shubham 1 3 3 4 37 2.7
N B Kuldeep 1 2 3 3 46 2.17
Y S Srinath 1 2 2 2 11 9.09
T S Jodha 1 1 2 2 20 5
Nirmal Jodha 1 1 1 3 13 7.69
S S Baria 1 1 1 1 24 4.17
B Nikhil 1 1 1 1 21 4.76
G Amit 1 1 1 0 12 8.33
Hanumant Singh 1 1 0 0 20 5
A Imran Khan 1 0 2 2 17 5.88
Parbat Singh 1 0 1 2 8 12.5
Akshay Gaikwad 1 0 1 1 17 5.88
Santosh G 0 2 4 1 18 0
Akshay Kumar 0 2 2 1 8 0
Niranjan S Parmar 0 1 1 4 26 0
Raghuveer Singh 0 1 1 4 21 0
J Chinoy 0 1 1 3 23 0
Aniket Karande 0 1 1 3 40 0
A Prakash 0 1 1 1 15 0
Sunny Chinoy 0 1 1 0 21 0
Shrikant Kamble 0 1 0 2 20 0
Gagandeep Mann 0 1 0 0 9 0
S J Sunil 0 1 0 0 6 0
N Rawal 0 0 1 1 4 0
M A Roushan 0 0 1 0 4 0
Satish Nayak 0 0 1 0 2 0
S Joseph 0 0 1 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 1 0 8 0
K Pranil 0 0 1 0 7 0
N Nadeem 0 0 0 4 17 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 2 3 0
P Vinod 0 0 0 2 7 0
Imran Chisty 0 0 0 2 7 0
Altaf Sayyed 0 0 0 1 7 0
C Umesh 0 0 0 1 8 0
D A Naik 0 0 0 1 16 0
S Jaykumar 0 0 0 1 14 0
P Shinde 0 0 0 0 3 0
Kunal Bunde 0 0 0 0 5 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
Kishore Kadam 0 0 0 0 2 0
S G Prasad 0 0 0 0 2 0
R N Darshan 0 0 0 0 2 0
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 1 0
S Sunil 0 0 0 0 10 0
Arshad Alam 0 0 0 0 1 0
S Sameer 0 0 0 0 1 0