Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

BANGALORE - As of January 16, 2021 (Upto Race No.96)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
S Padmanabhan 14 3 11 8 55
S S Attaollahi 11 11 11 9 73
Prasanna Kumar 8 5 14 4 70
Irfan Ghatala 7 10 9 10 58
Neil Darashah 6 3 1 6 45
Arjun Mangalorkar 5 6 5 5 51
Rajesh Narredu 5 4 1 1 19
S Narredu 4 8 1 3 41
Darius R Byramji 4 1 1 3 25
Azhar Ali 3 7 2 3 33
Neil B Devaney 3 2 0 1 11
Kishan Thomas 3 1 3 2 22
V Lokanath 3 0 4 4 49
S Inayathulla 3 0 2 1 17
S Dominic 2 7 4 3 42
Narayana Gowda V 2 2 2 1 34
S Ganapathy 2 2 0 2 31
Sharat Kumar 2 1 1 2 58
Pradeep Annaiah 1 8 2 4 56
Prithviraj B 1 2 3 2 29
Samar Singh 1 1 3 1 26
Sriram Komandur 1 1 2 0 13
Imtiaz Khan 1 1 1 4 32
Dheeraj V 1 1 1 1 21
Mahmood Khan 1 0 1 0 16
Altamash Ahmed 1 0 0 0 2
M Rajendra Singh 0 5 4 4 42
Aravind G 0 1 1 5 14
P Shroff 0 1 0 0 1
B Suresh 0 1 0 0 1
Faraz Arshad 0 0 2 1 12
Warren Singh 0 0 2 0 17
R V Manohar 0 0 1 2 18
Parvati Byramji 0 0 1 0 9
Hidayat Khan 0 0 0 1 3
Dhruv Kumar Futnani 0 0 0 1 1
Md Sajid Qu'shi 0 0 0 0 1
Vishal Gaikwad 0 0 0 0 1
Nityanand G 0 0 0 0 4
James Mckeown 0 0 0 0 1
Surender G T 0 0 0 0 1
Rakesh 0 0 0 0 1