Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

DELHI - fd

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL WIN %
P. Shroff 34 19 19 10 110 30.91
S. K. Sunderji 16 15 14 7 90 17.78
D. Todywalla 14 10 8 9 87 16.09
Imtiaz A. Sait 13 15 15 10 118 11.02
Adhiraj S Jodha 12 7 7 15 105 11.43
M. Narredu 11 11 8 7 71 15.49
Narendra Lagad 11 6 19 31 198 5.56
Faisal A. Abbas 10 15 7 12 106 9.43
Vishal Gaikwad 8 6 10 7 41 19.51
M. K. Jadhav 7 15 10 5 57 12.28
Karthik G. 7 9 12 6 84 8.33
Nosher Cama 6 7 4 2 28 21.43
Mansoor Shah 6 3 9 4 59 10.17
H. J. Antia 5 3 3 0 42 11.9
S. S. Shah 5 2 3 3 26 19.23
Nazak Chenoy 4 7 6 3 25 16
Sanjay Kolse 4 6 3 7 44 9.09
S. Waheed 4 5 8 7 58 6.9
C. Rajendra 4 4 4 4 38 10.53
Shazaan Shah 4 4 1 1 19 21.05
Rehanullah Khan 3 5 6 8 54 5.56
Altaf Hussain 3 5 1 9 44 6.82
Bezan Chenoy 3 4 5 6 32 9.38
N. Karanjawala 3 2 5 4 40 7.5
S. N. Joshi 3 2 3 3 43 6.98
Hosidar Daji 3 1 4 3 32 9.38
Altamaash Ahmed 2 4 4 0 14 14.29
M. P. Jodha 2 4 0 3 41 4.88
Bharath Singh 2 1 0 0 4 50
Subhag Singh 1 4 2 2 36 2.78
Vijay Kasbekar 1 3 2 0 24 4.17
C. D. Katrak 1 2 0 8 24 4.17
K.S.V. Prasad 1 1 0 0 2 50
Vinesh 1 0 4 0 22 4.55
L. D'Silva 1 0 0 0 1 100
Zadmal Singh 0 2 2 4 27 0
Asad Siddiqui 0 2 1 0 11 0
Arif Patel 0 1 0 3 10 0
Adil Dajee 0 1 0 1 5 0
Rajesh Narredu 0 1 0 0 1 0
S. S.Attaollahi 0 1 0 0 1 0
A. Mangalorkar 0 0 2 0 2 0
S. Ganapathy 0 0 1 0 4 0
Vinay Lagad 0 0 1 0 3 0
Himmat Singh 0 0 0 2 12 0
Ivor Fernandes 0 0 0 1 3 0
A. M. Jadhav 0 0 0 1 22 0
Darius Byramji 0 0 0 1 1 0
Prasanna Kumar 0 0 0 1 1 0
K. V. Srinivas 0 0 0 0 1 0
M. Eshwer 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 0 2 0
S. Padmanabhan 0 0 0 0 1 0
Amjad Khan 0 0 0 0 1 0
B. Prakash 0 0 0 0 2 0